Welkom op de site van de MOV.

We stellen het op prijs als u een berichtje achterlaat in het gastenboek.

Er komen regelmatig brieven van missionarissen. U kunt die lezen bij: Missionarissen/brieven
In augustus 2017 deed ik een oproep aan de missionarissen om iets van zich te laten horen, en….het werkt! Zie de pagina:  missionarissen/brieven. Er zijn heel wat reacties op gekomen en uiteraard is het fijn als u die brieven leest en ook een reactie geeft!
Veel leesplezier.

WIE ZIJN WIJ:
MOV staat voor: Missie-Ontwikkeling en Vrede. In Honselersdijk werd in 1968 een missiegroep opgericht. Later werd dit MOV(missie-ontwikkeling-vrede) en deze groep is sinds november 1980 actief.(zie ook geschiedenis) De MOV onderhoudt de contacten met de Westlandse missionarissen die over de gehele wereld verspreid hun werk doen. Dit gebeurt door briefwisseling, email contact , ontmoetingen tijdens vakanties en soms bezoeken MOV leden, op persoonlijke titel, de missionaris op de werkplek.

Behalve morele ondersteuning, draagt de MOV ook financieel bij aan het werk van de missionarissen. Dit gebeurt uit de opbrengsten van de missiewinkel, giften, de kleding- en andere acties.
De MOV bestaat uit diverse groepen:
*de stuurgroep die de contacten onderhoudt met: de missionarissen, de parochie, de basisschool, het bisdom, maar ook i.s.m. de regionale werkgroep MOV, de landelijke acties volgt van Adventsactie, Vastenaktie, Vredesweek, Memisa, Miva, etc.
*de missiewinkelgroep die de missiewinkel draaiend houdt en elke week 2e hands spullen inneemt en verkoopt.( alle medewerkers, zie FOTOBOEK )
*de kledingactiegroep die 2 x per jaar een grote inzameling houdt
*de redactiegroep die 3x per jaar een informatieblad uitgeeft voor de missionarissen. Dit Westlands Nieuwsblad is ook te lezen op de website van de  rkwestland.nl/federatie

Giften kunnen gestort worden op ons RABO-banknummer :
NL09RABO0135350492 t.n.v. PAROCHIE O.L.V. inzake MOV (ANBI)

MISSIEWINKEL
Onze Missie Winkel vindt U aan de GROTE WAARD 11 , HONSELERSDIJK
Openingstijden: woensdagmorgen van 9.00 tot  ca 12.30 uur. Alleen om goederen te brengen!! Geen verkoop!

Voor verkoop: zaterdagmorgen van 9.30 tot 13.00 uur. Ook om goederen te brengen.

Nieuwsberichten: in 2016  zijn 2 nieuwe winkelmedewerkers aangenomen: Deo Wiskerke en Liesbeth de Groot. En….ze hebben het heel erg naar hun zin.
Oktober 2017: Liesbeth komt te vallen en heeft een schouderfractuur. Het bestuur wens haar veel sterkte en uiteraard hopen we met zijn allen dat de breuk snel geneest.
November 2017: Pater Gerard Blesgraaf (Benin) is op bezoek geweest in Honselersdijk. Hij was in Nederland voor een hartcontrole in het ziekenhuis in Nieuwegein. Eind van de maand gaat hij weer terug naar Karimama. Enthousiast vertelde hij over de school (basis en voortgezet onderwijs) Het aantal leerlingen groeit en zelfs de kinderen van de burgemeester zitten op deze katholieke school. De kerk wordt inmiddels  te klein en zal uitgebouwd moeten worden.

Overleden op 6 juni 2017: Pater Kees van Paassen (Poeldijk) Bericht te lezen bij
missionarissen/brieven. Op de website van de Franciscusfederatie wordt zijn leven beschreven

Het veelbewogen leven van zuster Jeannet van Paassen:
En hoe veelbewogen dit was, is sinds kort te lezen in het boek: ” Vijf en Twee”
Mevrouw Map de Koning heeft op een fantastische manier het leven beschreven van ” de blauwe Engel op de motor”.  Heel veel uren bracht ze met zuster Jeanette door in het klooster van Aerdenhout, waar zij is teruggekeerd na vele jaren in Indonesië gewerkt te hebben.
Het boek gaat over hoop, geloof en liefde in het thema ” Leven en Dood”   Het geeft een inkijk in het leven van een religieuze, die dag en nacht bezig is om haar roeping te volgen. Ik, (Fia Luiten) heb er een stukje van mee mogen maken toen ik haar bezocht in Sumatra en mee mocht lopen in het opvang/revalidatie-centrum Harapan Jaya:   Hoop doet leven!
Hoeveel (gehandicapte) kinderen  zij hier een kans heeft gegeven……enorm.
De opbrengst van dit boek (20 euro) gaat   naar deze stichting, waar zij zich haar hele leven, met hulp van velen, heeft ingezet. Heeft u interesse in dit boek: stuur een mail naar fialuiten@hetnet.nl en ik zorg dat uw aanvraag bij zuster Jeanette terecht komt. Op dit moment is men bezig aan de 2e druk.

Laatste activiteiten:.

Vredesweek van 16-24 september 2017
Oorlog en vrede: het lijkt soms of de hele wereld in brand staat
Oorlog en vrede:het lijkt soms alsof iedereen de ander haat
Oorlog en vrede,  ver weg, soms ook dichtbij
Oorlog en vrede, het raakt jou, het raakt mij.
Oorlog , we moeten ons bezinnen
hoe kunnen we die stoppen, waar moeten we beginnen?
Oorlog, afschuwelijk, het houdt ons bezig
En het verlangen naar vrede is bij ieder van ons aanwezig.
Zoals vandaag, zoals nu: verbonden in vrede met elkaar .
God van vrede, blijf  ons verbinden: het hele jaar!

Op zondag 24 september was het einde van de vredesweek 2017. De Regionale MOV groep organiseerde voor de 6e keer een Vredeswandeling. Deze vond plaats in Het Prinsenbos in Naaldwijk. Onder een stralend zonnetje werd een groep van 30 mensen verwelkomd. Een bijzonder welkom was ook dit weer voor Matthieu Hermans, lid van de vredesorganisatie Pax. Na het welkom ging men in groepjes van 6 op pad en aan de hand van een aantal stellingen werd onderweg gediscussieerd. Duidelijk werd ook nu weer dat men een oorlog zomaar niet kan stoppen, al wil men dat nog zo graag. Niet iedereen wil dat:  er gaat n.l.  heel veel geld om in de wapenhandel. En daar wordt ook door Nederland behoorlijk in geïnvesteerd.
Wat kunnen we dan wel doen? Sowieso de vrede in eigen omgeving bewaren en tijdens vredesbijeenkomsten ( o.a. vredeswandelingen) aandacht vragen bij de politiek: het tij moet keren. Iedere deelnemer kreeg van Matthieu een badge opgespeld:  pelgrimage of justice and peace!
Het werd een inspirerende dag, die werd afgesloten met een kopje koffie, het zingen van het vredeslied, met begeleiding van gitaarmuziek door Matthieu en  het uitwisselen van de vredesduif met een vredesboodschap. Vrede begint hier!!
Of, zoals  “Loesje” zegt: Vrede is samen lekker de oorlog verknallen

         


Kledingactie 7 oktober 2017  bij de missiewinkel Honselersdijk

Het was weer gezellig druk bij de missiewinkel op zaterdag 7 oktober. Het was een af en aanrijden van auto’s met zakken kleding die dankbaar in ontvangst werden genomen. Over de gehele linie werd er deze keer iets minder ingeleverd. In totaal (6 kerkdorpen) 11090kg, waarvan in Honselersdijk 4590 kg. Als ik goed geïnformeerd ben, is de kiloprijs  0,38 en dat betekent dat  er weer een mooi bedrag bij de MOV binnen gaat komen  waar we in november onze missionarissen weer heel blij mee kunnen maken.
Op verzoek van enkele bezoekers van onze kledingactie geef ik hier graag het banknummer van de MOV. Alles wat daar op gestort wordt,  gaat regelrecht naar de missie!
Ons banknummer:
NL09RABO0135350492 O.L.V van Goeden Raad inz.MOV

DE OPBRENGST GAAT NAAR DE WESTLANDSE MISSIONARISSEN.
Voor meer informatie: Hans Damen, Tel. 623179 of Fia Luiten, tel. 630466

————————————————————————————————————————————–
18 oktober: Bezoek aan pater Cor lemmers in Chili door Fia en George Luiten
————————————————————————————————————————————–

Adventsactie 2017 i.s.m diverse parochies. Doel: Hulp  aan moeders in Burkino Faso. In dit land staan arme meisjes en vrouwen bloot aan bedreiging door uitbuiting, mensenhandel en prostitutie. De meeste meisjes zijn niet of nauwelijks naar school geweest. De zusters van De Goede Herder beschermen en ondersteunen de meest kwetsbare  vrouwen en meisjes en hun kinderen in een opvangcentrum in Bobo-Dioulasso. met o.a. steun van Adventsactie willen de zusters de cyclus van armoede, onwetendheid, geweld en uitbuiting doorbreken. Zij bieden opvang, begeleiding en psychologische hulp en zorgen  voor opleidingen in koken, catering en banket. Jaarlijks volgen zo’n 60 alleenstaande moeders een training van 3 maanden.

Kerstmarkt in de Kom in: zondag 10 december  2017 (scroll naar beneden voor verslag 2016)De opbrengst van deze kerstmarkt gaat naar een schoolproject in Gambia. Tijdens de Vastenaktie 2017 is er door alle kerken van het Westland geld ingezameld om in Gambia een school te bouwen.  Dat is gelukt. Nu gaat het vooral om lesmateriaal.

Marija en Kees Ruijgrok, leden van de Regionale MOV,  hebben een broer die in Gambia werkzaam is en er op toeziet, dat het geld ook daadwerkelijk daar terecht komt. 

BERICHTEN:

VASTENACTIE 2017

Op weg naar Pasen hebben alle parochies uit het Westland, uit Delft, uit Sion en Oostland (in totaal 26 kerken) zich in gezet voor de bouw van een school met 6 klaslokalen in het dorp Sanyang in Gambia. De school , (met 350 leerlingen, moslims en christenen) biedt lessen aan voor de leerjaren 1 t/m 6 en staat goed aangeschreven. Wil je verder leren dan moet men naar een stad verder op en dat is , zeker in de regentijd, erg bezwaarlijk. Er is een bedrag nodig van
€  5000,–,– en het Bisdom heeft hiervan € 4000,- toegezegd. Basisschool het Startblok heeft het mooie bedrag van € 560,- opgehaald.
Een gift (aftrekbaar van de belasting) kunt u  alsnog overmaken op:
NL21INGB 0000 005850 van Vastenactie o.v.v. project 113601 Gambia.

Verslag van een geslaagde Vastenaktie: bouwen voor hun toekomst

Tijdens de Vasten hebben veel parochies en scholen zich ingespannen om geld bijeen te brengen voor de bouw van een zestal schoollokalen voor voortgezet onderwijs in Sanyang in Gambia. In de 25 deelnemende kerken is bij de vieringen aandacht gegeven aan het project en is geld ingezameld voor het project. Een paar keer zijn er vastenmaaltijden gehouden (soms samen met een PKN-kerk) waarvan de opbrengst voor het project was. Zes basisscholen hebben het project ondersteund door ieder op een eigen wijze aandacht te besteden aan de school in Gambia en is aan de kinderen verteld over de ander manier van leren in Gambia met de volle klassen. De vastenposters zijn op veel plaatsen opgehangen. Ook is van de presentatie met de foto’s dankbaar gebruikgemaakt
Op dit moment is de totaalopbrengst nog niet helemaal bekend, maar het ziet er naar uit dat er ruim voldoende is bijeengebracht, zodat de Bisschoppelijke Vastenactie het zal aanvullen tot het doelbedrag van  € 46.000. De Vastenactie heeft een eerste termijn betaald aan het bisdom in Gambia.

Er is door het Secretariaat voor Katholiek Onderwijs van het bisdom van Banjul onderhandeld met een lokale bouwondernemer en die heeft van het bisdom de opdracht gekregen om het schoolgebouw neer te zetten. Het Rooms-Katholieke bisdom heeft de opdracht gegeven aan een Islamitische aannemer, wat symbolisch is voor de St. Vincent de Paul Lower Basic School, want daar krijgen zowel christen- als moslimkinderen onderwijs.
Op zaterdag 6 mei is men begonnen met het aanvoeren van de materialen en het graven van de geulen voor de fundering. De aannemer huurt lokale krachten in, zodat ook mensen uit het dorp betrokken zijn.
Dankzij ieders inspanning en bijdragen is het project succesvol afgesloten, is men met de bouw begonnen en kunnen de kinderen van Sanyang straks verder gaan met leren en werken voor hun toekomst. Heel hartelijk bedankt.
Bartjan Kerklaan en Marija en Kees Ruigrok

Interkerkelijke Vastenactiemaaltijd in Honselersdijk
Vrijdagavond 24 maart, rond 17.30 uur was er volop bedrijvigheid in de KOM-IN .De jaarlijkse interkerkelijke vastenmaaltijd zou daar om 18.00 beginnen. 4 Parochianen waren druk in de weer met het opwarmen van de soepen die thuis al waren klaargemaakt. Toen ik binnen kwam rook het  al heel  lekker en kreeg ik zowaar ook al trek. Maar eerst moest ik mijn eigen steentje bijdragen aan deze avond, die in het teken zou staan van het Vastenactieproject , waarvoor alle parochies in de federatie voor gekozen hadden: een schoolproject in Gambia. Als lid van de Regionale MOV had ik beloofd dit project toe te lichten, dus begon ik met de apparatuur klaar te zetten om een PowerPoint presentatie te geven.

Toen alles  klaar stond, inclusief de aangestoken kaarsjes  op de gedekte tafels, was het wachten op wie er zouden komen. Van te voren opgeven was niet verplicht en dan blijft het altijd spannend of de zaal wel vol komt. Gelukkig…….de eerste mensen kwamen binnen en toen het 18.00 uur was zaten er 42 mensen  aan tafel vanuit de diverse kerken. Er moesten wat extra stoelen worden bijgezet. Na een welkom aan iedereen opende  Pastoor Steenvoorden met  gebed en een verwijzing naar het project.Daarna kon iedereen met eigen bord  naar die heerlijk ruikende soepen: erwtensoep, tomatensoep, bruine bonen soep of groentesoep! Er was meer dan genoeg voor iedereen. De droge boterham erbij gaf nog iets weer van “vasten”.  Belangrijk was het samenzijn, en het bewustzijn dat er in andere delen van de wereld het minder goed gaat. Dat kon ik dus laten zien via de Powerpoint, waarbij duidelijk werd dat 6 lokalen geen overbodige luxe waren. Naar school gaan betekent:  vooruitgang, meer kansen op een baan…….. Dat daar wel geld voor nodig is, begrepen alle bezoekers van de maaltijd en men was ook buitengewoon gul. In de bekende oranje bus zat   € 320,– De pastor moest iets eerder weg om de mis te doen in Naaldwijk, en hij gaf ondergetekende de mooie taak om een slotgebed uit te spreken en iedereen te bedanken voor hun inzet  en uiteraard voor ieders bijdrage. We hebben nog een paar weken te gaan en met alle deelnemende parochies hopen we de benodigde € 40.000 bij elkaar te brengen. Omdat het project is aangemeld en goedgekeurd door Vastenactie, is het mogelijk dat, als het bedrag niet gehaald wordt, Vastenactie ondersteuning biedt. Maar met 26 kerken….moet toch lukken.

Vastenaktie 2017, ook dit jaar weer bij basisschool het Startblok in Honselersdijk.
Vrijdag 31 maart was ik (Fia Luiten) te gast bij de basisschool Het Startblok om te vertellen over het Gambia project. Eerst bij de Onderbouw en daarna bij de Bovenbouw.
Alle kinderen zaten vol verwachting met zijn allen in de speelzaal op de grond. De meeste kinderen kenden mij van eerdere presentaties en voor het project Gambia was ik vooraf al in alle klassen geweest om te vragen of ze weer mee wilden sparen, nu voor een school in Gambia.
Toen ik vertelde dat de school vorig jaar  900 euro had opgehaald, gingen er al meteen vingers omhoog: “misschien kunnen we nu wel  1000 euro sparen!”  Een mooi uitgangspunt!
Gelukkig had ik dit jaar nog de laatste spaardoosjes van Vastenaktie die de kinderen zelf in elkaar moesten knutselen.
Deze doosjes maken het voor de kinderen zo duidelijk: foto’s van Afrikaanse kinderen er op, een spaargleuf om het geld in te doen en dat maakt het allemaal iets serieuzer dan een melkpak, toch?
Met de moderne techniek van tegenwoordig kon ik een korte Power Point geven op het digibord en hier werd goed op gereageerd. Het feit dat ikzelf meerdere malen in de missielanden ben geweest en uit eigen ervaring nog wat aanvulling kon geven, zorgde er voor dat de kinderen geboeid bleven luisteren en vragen stelden.
Heel benieuwd was ik uiteraard naar de manier waarop de kinderen de spaardoosjes gingen vullen, dus de volgende vragen gingen de zaal in: wie heeft geld aan zijn ouders gevraagd? Wie heeft er karweitjes gedaan? Wie heeft er al geld uit eigen spaarpot gehaald? En hoe heerlijk om te horen dat een flink aantal kinderen deze vragen positief beantwoordden.
Een enkeling had nog niets gespaard, maar…..het is nog geen Witte Donderdag.
Met veel dank aan de schoolleiding en de juffen van het Startblok die elk jaar opnieuw positief op de Vastenaktie reageren en met veel plezier zal ik op Witte Donderdag de Paasviering op school bezoeken en daarna weer met volle tassen met spaardoosjes naar de wandel ik straks met volle tassen met spaardoosjes naar de bank wandelen.
Ik hoop dat de ouders hun kinderen ook motiveren om : ” iets te minderen voor andere kinderen”
13 april
De doosjes zijn opgehaald en al was de opbrengst wel minder dan vorig jaar, Ik heb wel weer
€ 500,- kunnen overmaken. Helemaal geweldig. Jammer dat ik door omstandigheden niet de schoolviering in de kerk mee kon maken

Missionarissen weer blij gemaakt….
Maandag 21 november is de jaarlijkse Uitdeeldag gehouden. Op deze dag is de opbrengst van 2016 uit de missiewinkel van de MOV Honselersdijk, verdeeld over 14  Westlandse missionarissen. In totaal is er € 41.500,00 gegaan naar diverse projecten, variërend van steun aan weeskinderen, schooluniformen, aanleg riolering, opleidingen, koeien, hulp aan slachtoffers van natuurrampen, woningen, bouw van een kapel, tuinproject, opleidingskosten voor priesters/zusters, opzetten van eigen bedrijfjes en medicijnen.
Geweldig dat er weer zoveel missionarissen kunnen meegenieten van de welvaart in Honselersdijk, waar 2e hands spullen worden ingeleverd in de missiewinkel en daar ook weer verkocht worden.
Het is wel te merken dat er in de afgelopen jaren kringloopwinkels zijn bijgekomen, maar het is toch een mooi bedrag waar in de missielanden veel mee gedaan kan worden.
Hulde aan de missiewinkelmedewerkers, die elke week weer inruimen, opruimen, schoonmaken en verkopen. Daarnaast zorgt het bestuur voor een goede administratie en zo zijn we samen bezig om de wereld een beetje mooier te maken.

Startdag Vastenaktie 2017logo vastenaktie
Op zaterdag 12 november was ik met enkele leden van de Regionale MOV op de startdag van Vastenaktie. De startdag is hèt ontmoetingsmoment tijdens de voorbereidingsperiode op de Vastenaktie 2017 waarin El Salvator als landelijk project is uitgekozen. Er is gesproken met o.a. de ambassadrice van dit land: mevrouw Aida Luz Santos de Escobar. We hoorden over de situatie in haar land waar moorden of vermoord worden hot items zijn.
We bezochten de workshop: Eilanden van Hoop in een zee van Ellende, waarin we met elkaar keken naar geïsoleerde plekken waar hoop langzaam mag groeien, omgeven door een jungle van geweld (een vergelijking werd gemaakt met o.a. de sloppenwijken van El Salvador en de Bijlmer in Amsterdam.
Tijdens een workshop volgden we de journalist Ralf Bodelier die ons vertelde over zijn reis door Afrika en het effect van onze hulp. Ralf was de brenger van World Best News. We worden bedolven onder slecht nieuw, slechte cijfers, en over hoe slecht het gaat met de wereld, vooral in Afrika. Van Ralf kregen we keiharde cijfers dat het veel beter gaat dan een aantal jaren geleden. Kijken we naar Malawi: daar is de levensverwachting gestegen van 40 naar 42% (van 42 jaar naar 62,7 jaar!) Ook in Zambia en Zimbabwe een stijging van 38% en in Botswana en Sierra Leone met 32 %. Baby’s van nu worden een stuk ouder dan hun ouders. Dit komt doordat een groot aantal ziektes is teruggedrongen. Mede door medicijnen en aidsremmers is Malaria bijvoorbeeld met 55% gedaald en werd HIV/Aids gehalveerd. In Mozambique heeft nu 84 % van Hiv-geïnfecteerden toegang tot aidsremmers en zijn er workshops met leeftijdsgenoten over seks en worden er gratis condooms uitgereikt.
Een groeiend aantal Afrikanen heeft toegang tot moderne energie en 145duizend sloppenwijkbewoners in Kenia worden aangesloten op het elektriciteitsnet. In Rwanda krijgen 1,1 miljoen huishoudens zonne-energie. Dat gebeurde niet vanzelf. Die klim uit de extreme armoede was het gevolg van onophoudelijke inzet van de armen en hun leiders zelf én hun supporters in Afrika, Azië en de Westerse wereld.
Maar 18% van alle Nederlanders weet dat wereldwijde armoede daalde en slechts 1% weet dat de armoede is gehalveerd.
Met deze cijfers en procenten worden we toch weer een stuk optimistischer en raad ik iedereen, die zich inzet voor een betere wereld, er gewoon mee door met gaan. Het effect is bewezen! Zie ook www.Worldsbestnews.nl

 Maart/april 2016.
We zitten inmiddels al  in het nieuwe jaar. In februari hield de MOV de jaarvergadering en het jaarverslag van 2015 vindt u onder EXTRA/JAARVERSLAGEN.

REGIONALE MOV: met deze groep, hebben we elke 2 maanden overleg en het is goed om te weten waar iedereen in eigen parochie mee bezig is. Belangrijk is dat we als MOV de krachten bundelen. Zo bepalen we  gezamenlijk de invulling voor o.a. Vastenaktie, Adventsactie, en Vredesweek  en hoeft niet elke parochie een eigen wiel uit te vinden.