Jaarverslagen

Bestuur:

Op 1 januari 2016 bestond de stuurgroep uit 2 leden:  Fia Luiten, secretaris, Joke Wubben, penningmeester, Beide personen beheren de website.
Naast de stuurgroep bestaan de volgende MOV subgroepen:
de kledingactiegroep o.l.v. van Hans Damen: organiseert 2 x per jaar een grote kledinginzameling i.s.m. met parochies van Honselersdijk, Poeldijk, Monster en Kwintsheul en ‘s ‘s-Gravenzande/Hoek van Holland
de missiewinkelgroep: is elke woensdag en zaterdag in de missiewinkel bezig met sorteren en verkoop van 2e hands artikelen waarvan de opbrengst bestemd is voor de missionarissen.

Opbrengst  2018: (missiewinkel en diverse acties) Euro 36.500,–  is  verdeeld over 13 projecten:
Benin: kleuterschool. Ghana: studie/schoolgeld voor arme kinderen. Malawi (1): lopende projecten. Sumatra: o.a.  borduurmachine, nieuw trommelvlies voor doof meisje, betere behuizing voor arm gezin. Kenia: renovatie sanitair en steun voor kleinschalig onderwijsproject, Malawi (2)2 schoollokalen. Brazilië: schoolgeld, steun aan drugsjongeren, hulp bij de bouw van een huis voor een gezin met een drieling en een vader zonder werk. Chili:  huisjes voor dakloze gezinnen die zelf wel een kleine bijdrage moeten betalen. Indonesië: schoollokalen
Tanzania: geld voor naaimachines zodat vrouwen een inkomen kunnen verdienen.  Zuid-Afrika: hulp  voor de soepkeuken en uitbreiding kleuterschool. Sumatra, hulp aan gehandicapte kinderen die daar intern heel liefdevol worden opgevangen. Filipijnen: hulp aan mensen die alles kwijt geraakt zijn door de overstromingen.
Op het uitdelen komen  dankbare reacties van missionarissen
Die kunt u lezen bij :Missionarissen/brieven

Missionarissen en hun projecten:
Eind  2016 jaar ondersteunde de MOV, via de projectformulieren, financieel de  projecten van missionarissen:  pater Gerard Blesgraaf(Benin), de paters Gabriel Hofstede en  Hugo van Steekelenburg (Brazilië), Ab van Leeuwen (Filipijnen)  Jacqueline Kouwenhoven (lekenmissionaris) in Malawi; zuster de Koning in Tanzania; zuster Jeannette van Paassen, pater Johan Verbeek en  pater Jan van Paassen  alle 3 in Indonesië; zuster Raymunda van Velzen in Malawi;  Pater Han Gerritse (Indonesië) Lianne de Munck (lekenmissionaris) in Kenia. – Pater Cor Lemmers in Chili en Wies Dorgé uit Ghana Wies Dorgé  gaat niet meer terug naar Ghana, maar  met de hulp van SHH -voorzitter, (stichting Helpende Handen) Aloys Janssen , die 6 maanden per jaar in Golokuati verblijft, kunnen har projecten doorgaan en worden er ook weer nieuwe projecten opgestart.
Pater Aad Zwinkels heeft aangegeven dat hij met pensioen is, graag het MOV boekje blijft ontvangen, maar geen donatie meer nodig heeft.
Broeder Bram Wissenburg (Zuid Afrika) is in april overleden en Pater Jan van Paassen (Indonesie) in december 2016. Voor Bram is een viering gehouden in de parochiekerk van Honselersdijk en voor Jan in de parochiekerk van Den Hoorn op28 december. Met Pater Wim Warmenhoven kunnen we al enkele jaren geen contact krijgen. Volgens zijn kloosterorde is hij geestelijk en lichamelijk zeer zwak. Hij is dit jaar  niet meer financieel ondersteund.  In totaal ging  er dit jaar € 44500,–  naar 13 projecten.

Vakantie missionarissen. Bisschop Hugo van Steekelenburg bezocht MOV en de missiewinkel tijdens zijn vakantie in juli en hoopt op een tegenbezoek van Fia Luiten ( wordt nog over nagedacht, actie voor 2017?) Ook  was er MOV contact met pater Johan Verbeek en Broeder Han Gerritse tijdens hun vakantie in Nederland
Financiën:
De inkomsten van de MOV bestaan voor het grootste deel uit opbrengsten van de missiewinkel.  Verder zijn er inkomsten uit de kledinginzamelingen, speciale acties en een enkele gift. Meer informatie in het financieel  jaarverslag van de penningmeester.
Missiewinkel:
Elke zaterdag is de winkel  Grote Waard 11, geopend van 09.30 tot 13.00 uur voor de verkoop. Het winkelteam bestaat in 2016 uit: Dinie Zandvliet, An en André Wooning, Jan Middendorp, Matthieu Beelen,  Geert en Riet van Veen, Hannie Stoorvogel, Jeanne  en Niek Barendse,  Clazien Ammerlaan, Liesbeth de Groot en Deo Wiskerke
Op woensdagmorgen is de winkel open om  spullen in te leveren en om de goederen die zaterdags gebracht worden, in en op te ruimen. Siem van Bergenhenegouwen (klussenteam parochie) verleent regelmatig hand en spandiensten.

Contacten:
De MOV had contact met de missionarissen via brieven, e-mails en het Westlands MOV Nieuwsblad, dat 3x verstuurd is.
Verder onderhield de MOV (mail)contacten met de parochie, R.K Westland (via de website) Cordaid/Vastenaktie en Adventsactie, Regionale MOV en basisschool het Startblok.

Regionale MOV groep:
Vanuit alle parochies zit er een afvaardiging in de Regionale MOV groep en ook Delft en Sion zijn hierin vertegenwoordigd. Gezamenlijk draagt deze groep zorg voor o.a. Adventsactie, Vastenactie en Vredesweek.
MOV Honselersdijk wordt hierin vertegenwoordigd door Fia Luiten die alle vergaderingen bezoekt.

Public Relations
:
Onze website www.movwestland wordt door Joke Wubben en Fia Luiten bij gehouden. Er wordt regelmatig gebruik van gemaakt.
In het parochieblad “Over eigen Kerk” werd regelmatig gepubliceerd . Via de WOS, de plaatselijke pers en via posters werden de diverse acties aangekondigd. Ook kan men de MOV informatie vinden op de website van de federatie.

Activiteiten in 2016
De Vastenactie: deze werd in federatie verband gevoerd en voornamelijk voorbereid en uitgevoerd door de Regionale werkgroep. Men richtte zich dit jaar op het algemene project van Vastenactie: Oeganda. De Vastenactie maaltijd was in de KOM-IN waar ook een Elvira Mollee,medewerkster van VA een lezing verzorgde voor ca 42 mensen. Basisschool het Startblok deed mee met de spaardoosjes, met een mooi resultaat: € 900–. De parochieopbrengst tijdens de vieringen was iets meer dan in 2015: € 1680,– Een volledig overzicht 2016 heeft de MOV van Vastenactie nog niet ontvangen. In 2015 was de opbrengst ruim € 3754,–
Cordaid Sinds 1995 voert Cordaid de Vastenactie uit in opdracht van de stichting Bisschoppelijke Vastenactie. Daar komt nu (december 2016)een einde aan. De bisschoppen willen de Vastenactie dichter naar de kerk trekken. Vastenactie gaat de campagne in eigen beheer uitvoeren. Dat meldt Vastenactie Nieuws in december 2016

Vredesweek: Thema: Vrede verbindt! Dit jaar werd er weer een vredeswandeling (ca 30 personen) gehouden in het Prinsenbos in Naaldwijk. Daarbij was Matthieu Hermans met een collega van de organisatie Pax aanwezig. Er werd gewandeld, gediscussieerd, gezongen en gebeden. Jammer dat er vanuit de andere religies geen reactie was gekomen. Het was een inspirerende wandeling, prachtig zomerweer en in 2017 voor herhaling vatbaar.
Fia werd die dag door Pax benoemd tot ambassadeur van de Vrede. Samen met John v.d. Enden (Reg. MOV) bezocht zij in november een bijeenkomst van Pax in Utrecht, waarbij vanuit het hele land ambassadeurs samenkwamen.

Adventsactie: ook deze werd in federatieverband gevoerd en betrof een project in Burkino Faso (Afrika) Brazilië, waar in de sloppenwijk Bukinabé aandacht gegeven werd aan jonge meisjes die misbruikt werden en/of in aanraking waren met justitie.. Er zijn dit jaar ook weer Adventskaarsen verkocht, waarvan de meeropbrengst naar Adventsactie is gegaan

Kledingacties zijn gehouden in april en in oktober . Totale kledingopbrengst van de 6 gezamenlijke parochies was 26280 kg, waarvan Honselersdijk 10860 kg. Mede door het feit dat de mensen de kleding het hele jaar door in de missiewinkel kunnen brengen, waarna het opgeslagen wordt bij Frans Vijverberg, konden we veel kilo’s omruilen voor geld voor onze missionarissen

Kerstmarkt: Op zondag 11 december werd de Kerstmarkt gehouden in de KOM-IN. Het team van kerststukken maken had vooraf enorm zijn best gedaan en weer prachtige kerststukken gemaakt die snel verkocht werden. Er was weer heel wat kerstmateriaal verzameld in de Missiewinkel. Veel kerststallen, met en zonder kerstgroep, heel veel ballen en gigantisch veel andere spullen. De tafels stonden propvol en om half tien liep het helemaal storm. De opbrengst ging naar de stichting Qualisa, ingebracht door de Honselersdijkse Sanne van Adrichem die 4 maanden in Zuid Afrika gewerkt heeft in een dagopvang (Ithemba) bij jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het werd een drukke dag waar veel verkocht werd. Vanaf 13.30 kon men een tas kopen voor
€ 5,– en daar mocht men zoveel in doen wat men wilde. opbrengst. De opbrengst was ruim      € 3200,–   incl. een gift van een parochiaan.
Honselersdijk, december 2016 Fia Luiten

Activiteiten in 2015
De Vastenaktie, voornamelijk voorbereid en uitgevoerd door de Regionale werkgroep richtte zich dit jaar op de bouw van een College in Karimama, Benin. Een project van onze eigen missionaris Pater Gerard Blesgraaf. Met alle parochies in het Westland en enkelen uit Delft en Sion heeft men dit project gesteund. De Vastenactie maaltijd was in de KOM-IN en bracht € 350,– op. De collectes in de kerk €3189,39, de opbrengst van de spaardoosjes van het Startblok € 750,–. en giften € 325,–In totaal werd in de federatie zo’n € 25000,– opgehaald.
Vredesweek: Dit jaar is er vredeswandeling (ca 30 personen) gehouden in het Prinsenbos in Naaldwijk. Daarbij was ook iemand van de organisatie Pax aanwezig. Er werd gewandeld, gediscussieerd, gezongen en gebeden. Een inspirerende wandeling!
Adventsactie: ook deze werd in federatieverband gevoerd en betrof een woonboerderij Sitio Shalom in Brazilië, waar straat/weeskinderen liefdevol konden worden opgevangen. Er zijn dit jaar ook weer Adventskaarsen verkocht, waarvan de meeropbrengst naar Adventsactie is gegaan.
Diaconieprijs: in november ontving de Regionale MOV de diaconieprijs (diaconie ver weg) voor het hele oeuvre van deze groep, van het Bisdom Rotterdam. Een prachtig boeket voor aanvraagster Fia en € 1000,- om te besteden aan een project. In januari wordt besloten waar het geld naar toegaat.
Kledingacties zijn gehouden in april en in oktober . Totale kledingopbrengst van de 6gezamenlijke parochies was 28.120 kg, waarvan Honselersdijk 10420 kg. Mede door het feit dat de mensen de kleding het hele jaar door in de missiewinkel kunnen brengen, waarna het opgeslagen wordt bij Frans Vijverberg, konden we veel kilo’s omruilen voor geld voor onze missionarissen. Ook is er spontaan een brillenactie gehouden voor Anita Janssen, oogarts,die deze brillen meenam naar Benin.
Lezingen: In oktober heeft secretaris bij de Soos in Hoek van Holland, de PowerPoint presentatie over het bezoek aan het revalidatiecentrum Harapan Jaya in Sumatra laten zien.
T
entoonstelling: Parochie Naaldwijk hield een tentoonstelling over Religieuzen in het Westland en MOV Honselersdijk heeft ook een gedeelte voor haar rekening genomen. (mmv. oud voorzitter Frans v.d. Knaap)
Kerstmarkt: Op zondag13 december werd de Kerstmarkt gehouden in de KOM-IN. An Wooning heeft vele jaren de regie hiervan in handen gehad, maar heeft in 2014 afscheid genomen van deze klus. Er werd een team gevormd door mensen die al vele jaren op deze kerstmarkt hielpen. Het was weer een gezellige ochtend. De opbrengst ging naar de kraamkliniek van de Eva Demaya stichting die deze ochtend ook aanwezig was. De opbrengst was € 2900,00 incl. een gift van een parochiaan.

In 2014
Parochie: In 2011 gingen de Westlandse parochies samen. Met 11 parochies werd de parochiefederatie Sint Franciscus (tussen duin en tuin) gevormd. Een federatie waar de eigen identiteit van iedere parochie behouden blijft, en waar gemeenschapsvorming en de kracht van onderlinge samenwerking optimaal worden benut. Vanuit alle parochies zit er een afvaardiging in de Regionale MOV groep en ook Delft en Sion zijn hierin vertegenwoordigd. Gezamenlijk draagt deze groep zorg voor o.a. Adventsactie, Vastenaktie en Vredesweek.

Missionarissen en hun projecten:
Eind  2014 jaar ondersteunde de MOV, via de projectformulieren, financieel de volgende 19 projecten van missionarissen:  pater Gerard Blesgraaf in Benin, Broeder Urbanus, paters Gabriel Hofstede, Aad Zwinkels, Hugo van Steekelenburg in Brazilië;  pater Henk Groenewegen en pater Ab van Leeuwen in de Filippijnen;  Jacqueline Kouwenhoven in Malawi; zuster de Koning in Tanzania; zuster Jeannette van Paassen, pater Johan Verbeek, pater Jan van Paassen, pater Nico van Steekelenburg en Broeder Han Gerritse in Indonesië; zuster Raymunda van Velzen in Malawi; broeder Bram Wissenburg in Zuid-Afrika; Wies Dorgé in Ghana, Lianne de Munck in Kenia, Het totale bedrag was € 55.500,– Daarnaast ging ook nog een donatie van € 2000,– naar Mevrouw Bep Jansen (Stichting Reik elkaar de hand) in Naaldwijk voor het verzenden van o.a. naaimachines naar Ghana.

Van Pater Warmenhoven, Brazilië, hebben we geen aanvraag ontvangen en op mails, brieven en telefoon wordt niet gereageerd. Ook de familie kon ons niet vertellen hoe het met hem is. Over zijn 50 jaar jubileum, dat hij in Nederland wilde vieren, is niets bekend.

Er kwamen dit jaar ook 2 aanvragen binnen van andere organisaties, maar zolang we zelf nog zoveel (leken)missionarissen hebben, is besloten om hier geen gehoor aan te geven. Een aanvraag van Pater Koos Jansen, voor schoolgeld voor een meisje in Ghana is afgewezen. Pater Koos kende het meisje niet en we steunen in feite geen individuele projecten waar geen toezicht op is. Veel missionarissen (en enkele congregaties) reageerden via post en email vol dankbaarheid voor de financiële ondersteuning. Op 16 januari bezochten Joke en Fia een bijeenkomst in Wateringen waar de stichting Damiao-Lauro (van onze overleden missionaris Niek van de Zanden 16-02 2007) werd opgeheven. Via een PowerPoint presentatie is er gezamenlijk nog eens genoten van het werk van Pater Niek in Brazilië.

Vakantie/jubileum missionarissen.:
In 2014 zijn op vakantie geweest: Bisschop Hugo van Steekelenburg uit Brazilië,  Broeder Bram Wissenburg uit Zuid-Afrika, Pater Henk Groenewegen uit de Filippijnen die zijn 60 jaar priesterjubileum en zijn 80e verjaardag hier kwam vieren, Pater Gerard Blesgraaf uit Benin., Wies Dorgé uit Ghana en broeder Urbanus uit Brazilië. We hebben contact met hen gehad en ieder kreeg  “koffiegeld”, het bekende  extraatje  voor zichzelf tijdens hun vakantie.
Pater Joop Valentin kwam ook naar Nederland. Helaas werd bij hem op 19 juni de ziekte van Kahler geconstateerd. Op 19 augustus is hij gestorven in het klooster van  Cadier en Keer
Op 9 maart was er een  feestelijke viering in Kwintsheul t.g.v. het 50 jaar priesterjubileum van bisschop Hugo. Hierbij was Fia, namens de MOV, aanwezig.

Financiën:
De inkomsten van de MOV bestaan voor een groot deel uit opbrengsten van de missiewinkel en diverse (grote) giften. Verder zijn er inkomsten uit de kledinginzamelingen, speciale acties zoals o.a. de verkoop van sieraden voor Tanzania.  Voor meer informatie is er het financieel  jaarverslag van de penningmeester.

Missiewinkel:
De winkel is gevestigd in een hal op de Grote Waard 11 . Voor het eerst dit jaar was  de opbrengst fors wat minder dan andere jaren. De enorme toename van kringloopwinkels is nu toch waarschijnlijk de reden..
Elke zaterdag is de winkel geopend van 09.30 tot 13.00 uur voor de verkoop.
Het winkelteam bestaat in 2014 uit: Dinie Zandvliet, Mien Botman, An en André Wooning, Jan Middendorp, Matthieu Beelen,  Geert en Riet van Veen, Hannie Stoorvogel, Jeanne  en Nic Barendse, Clazien Ammerlaan en Hans Nieuwenhuizen.
Halverwege het jaar heeft Mien i.v.m. gezondheidsproblemen, met pijn in het hart afscheid genomen.
Op woensdagmorgen is de winkel open om  spullen in te leveren en om de goederen die zaterdags gebracht worden, in en op te ruimen. Siem van Bergenhenegouwen (klussenteam parochie) verleent regelmatig hand en spandiensten. Op 24 mei waren An en André Wooning 50 jaar getrouwd.

In memoriam
Op maandag 1 december is Hans Nieuwenhuizen plotseling overleden. Vele jaren was hij een zeer gewaardeerd medewerker die elke woensdag en zaterdag present was. Altijd een praatje voor iedereen en nooit te beroerd om, als het nodig was, kapotte spullen te repareren. Daarbij was hij overal inzetbaar. Een goed mens die zeer gemist wordt. Op 5 december hebben veel MOV leden afscheid van hem genomen tijdens zijn crematie.

Feest
I
n 2014 bestond de winkel 25 jaar en een jaar eerder de MOV 45 jaar. Zoveel jaar gezamenlijk in touw voor mensen die het minder hebben.  We hebben dit met zijn allen gevierd op 5 oktober waarbij Frans en Nel Vijverberg hun gezellige ruimte voor beschikbaar stelden. Bijna alle mensen van MOV, winkel, kledingactie en redactie waren aanwezig. Een gezellige middag met hapjes, drankjes en  spelletjes doen. Een leuke vorm van elkaar ontmoeten. Een groot bord met de foto’s van de missionarissen herinnerde ons aan het feit waarom en voor wie we al zoveel jaar aan het werk zijn.

Contacten:
De MOV had contact met de missionarissen via brieven, e-mails en het Westlands MOV Nieuwsblad, dat 3x per jaar uitgegeven wordt. De reacties vanuit de missie zijn heel positief. Fia Luiten verzorgt het MOV- en parochienieuws.
Ank Zwinkels zit als afgevaardigde van de MOV in de stuurgroep Gemeenschapsopbouw. Fia heeft contact met basisschool het Startblok, o.a. in verband met Vastenaktie. An Wooning zit in de bloemengroep van de parochie.

 • Buiten de parochie is er contact met diverse organisaties: Vastenaktie, Adventsactie, Missio, Memisa, Miva. Voor deze organisaties wordt tijdens acties  geld ingezameld en MOV leden zijn dan aanwezig om bij de uitgang te collecteren.
 • Fia is lid van de regionale MOV en bezoekt de 2-maandelijkse vergaderingen. Vooral Vastenactie, Adventactie en de Vredeswandeling vragen grote inzet, maar deze gezamenlijke aanpak werkt uitstekend!

Public Relations:

 • Onze website movwestland.nl is in werking. Mede door de hulp van dorpsgenoot Marco Bokma is de site goed te beheren. Joke Wubben is actief in het foto’s plaatsen en Fia Luiten probeert de site redactioneel bij te houden. Via de federatiewebsite wordt de link naar onze site ook doorgegeven.
 • In het parochieblad “Over eigen Kerk” werd regelmatig gepubliceerd over het wel en wee van onze MOV, de missiewinkel, de contacten met de missionarissen en de diverse acties die dit jaar hebben plaatsgevonden.  Via de WOS, dagblad Ad, de plaatselijke pers en via posters werden de diverse acties aangekondigd. (zie activiteitenlijst)

Activiteiten in 2014
D
e Vastenaktie, voornamelijk voorbereid en uitgevoerd door de Regionale werkgroep (voor Honselersdijk met afgevaardigde Fia Luiten richtte zich dit jaar op het landelijke project in Sierra Leone waar, na de burgeroorlog, de gevluchte mensen weer terugkeerden naar hun land. De zusters van Cluny helpen hen daarbij en met hulp van Vastenaktie krijgen zij ook weer uitzicht op een betere toekomst. De Vastenaktiemaaltijd was op 28 maart in de KOM-In. I.v.m. ziekte van Fia, werd de presentatie nu verzorgd door een medewerkster van Vastenaktie en die was heel duidelijk.
Met alle parochies in het Westland en enkelen uit Delft en Sion heeft men dit project gesteund. De Vastenactie maaltijd was in de KOM-IN en bracht € 336,20 op. Daarnaast waren de collectes in de kerk  € 1694,41 en de opbrengst van de spaardoosjes van het Startblok € 865,–.
De Startdag voor Vastenaktie 2015 was op 8 november en voor deze actie is een eigen project ingediend: een school voor Voortgezet Onderwijs voor onze missionaris Gerard Blesgraaf in Benin. Een inspirerende dag waarbij Fia en enkele leden van de Regionale MOV aanwezig waren. De aanvraag is inmiddels goedgekeurd en de Regionale MOV gaat er mee aan de slag.

Zuster de Koning heeft armbandjes en kettingen meegegeven. Deze zijn gemaakt door de jongeren van Mwanza, bedoeld om met de verkoop hun (groot)ouders in het leprakamp te ondersteunen. Fia heeft  op een zaterdag, ermee bij de missiewinkel gezeten en goede zaken gedaan. Gevolg: zuster de Koning zo blij, dat er meteen een nieuwe zending meegegeven werd aan iemand die bij haar op bezoek kwam.
Vredesweek: Op 20 september is er voor de 3e keer een vredeswandeling  georganiseerd.
Het motto was: wapen je met vrede. Het was een mooi wandeling in de buitenwijk van Maasland. Er werd in kleine groepjes gewandeld en gediscussieerd. Dit n.a.v. discussiepunten op de meegekregen briefjes. De afsluiting was op een heel bijzondere locatie: het graf van Maasland. Rond de aangestoken kaars werd gesloten met een lied en gebed, waarna de duiven werden losgelaten. Er is veel reclame voor gemaakt via krantenberichten, kerkbladen WOS en scholen. Jammer dat er dan zo weinig mensen gehoor aan gegeven hebben en dat in een tijd waarop de vrede aan alle kanten geweld wordt aangedaan. Het jaar 2015 staat in het teken van 70 jaar vrede, met als titel: Vrede Verbindt! Misschien een nieuwe kans??
Adventsactie: ook deze is voorbereid en uitgevoerd door de regionale MOV (de themaviering door de plaatselijke liturgiegroepen) richtte zich op een project in Cairo in Egypte, waar de Blauwe zusters een project zijn gestart met gehandicapte kinderen.
Ook dit jaar zijn er door diverse parochies weer Adventskaarsen verkocht
Kledingacties zijn gehouden op 12 april en 11 oktober . Totale kledingopbrengst van  de 5 gezamenlijke parochies was 22.110 kg. Mede door het feit dat de mensen de kleding het hele jaar door in de missiewinkel kunnen brengen, waarna het opgeslagen wordt bij Frans Vijverberg, konden we veel kilo’s omruilen voor geld voor onze missionarissen. De prijs bedroeg € 0,40 per kilo
Lezingen: Op 29 oktober heeft secretaris, bij het Katholiek Vrouwengilde in Den Hoorn de PowerPoint presentatie van het bezoek aan het revalidatiecentrum Harapan Jaya in Sumatralaten zien. Een volle zaal met o.a. familieleden van zuster Jeanette. Op 4 november in Hoek van Holland de presentatie over Bukumbi, het leprakamp van Tanzania.  Twee keer een volle zaal met een zeer geïnteresseerd publiek.
Kerstmarkt: Op zondag 14 december werd de Kerstmarkt gehouden in de KOM-IN. An Wooning heeft al vele jaren de regie over deze markt en mede door een groot aantal vrijwilligers is het weer een groot succes geworden. De opbrengst ging naar  Mike Barsaiyan die als vluchteling in 2006 uit Burundi naar Nederland kwam. Een lange strijd volgde om zich definitief in Nederland te mogen vestigen. In 2010 kwam hij van het opvangcentrum naar ‘s-Gravenzande waar de familie Kempe voor hem ging zorgen. Mike was  een rustige, ietwat stille jongen, maar altijd vriendelijk en opgewekt en daarbij een begenadigd atleet. Hij won bij Olympus ’70 in Naaldwijk talloze hardloopwedstrijden. Toen bleek dat hij de strijd niet kon winnen, keerde hij in 2013 terug naar Burundi. Omdat het daar nog steeds niet veilig was, vertrok hij naar het buurland Kenia. Toen hij merkte dat daar zoveel kinderen analfabeet waren, is hij, met eigen bescheiden middelen gestart met het opzetten van Holland Barsaiyan Academy. De kerstmarkt was open van 10.30-14.30 uur. Er werd iets minder opgehaald dan vorig jaar, maar dankzij een gift van een goede kennis van de penningmeester, kwam het bedrag uiteindelijk  op € 2910,– (2013 : € 2860,00 )   An Wooning heeft te kennen gegeven dat zij ermee wil stoppen, daar heeft iedereen begrip voor, maar de grote groep vrijwilligers willen er mee doorgaan en taken van An overnemen.

 Plannen 2015:

*De afgelopen jaren is gebleken dat de contacten met de missionarissen, de (soms extra) acties voor hen, het winkelwerk en de kledinginzamelingen, het meest voldoening geven en daar zal dan ook de nadruk op blijven liggen.

*Er zal aandacht zijn voor de missionarissen die dit jaar op vakantie komen.
* In samenwerking met met de regionale MOV gaan we weer aan de slag voor Vastenaktie. Wat met de Adventsactie niet gelukt is, gaan we alsnog uitvoeren: We hebben we een eigen project ingediend: de bouw van een school voor voortgezet onderwijs in Karimama, Benin. Een droomwens van onze missionaris Pater Gerard Blesgraaf. De aanvraag is door Vastenaktie/Cordaid goedgekeurd. De vastenmaaltijd is op vrijdag 13 maart. Secretaris benadert ook nu weer het Startblok voor deelname aan de Vastenaktie
*In 2015 zullen we ook aandacht blijven schenken aan een stuk bewustwording en daarvoor Vastenaktie, Adventsactie, Missio en Vredesweek blijven steunen. De Adventsactie van 2013, de bouw van een school in Malawi is geslaagd. Fia Luiten heeft het plan om in 2015 met haar man en mensen uit de Regionale MOV dit project te bezoeken.
*Er komen weer 2 kledingacties: op 18 april en 10 oktober
*Binnen de groep zal weer extra aandacht worden gevraagd voor de deurcollectes die in de parochie gehouden worden. Bedoeling is dat er dan collectanten via de MOV aanwezig zijn.
Dit betreft de Vastenaktie:18 februari t/m 4 april; Week voor Nederlandse missionarissen op 16 en 24 mei; Miva 29/30 augustus; Missiezondag 18 en 19 oktober; Adventsactie: eindnovember t/m 26 december
Honselersdijk januari 2015 Fia Luiten

MOV Jaarverslag 2013

Bestuur:
De stuurgroep, Fia Luiten, Joke Wubben en Ank Zwinkels, kwam 3 x in vergadering bijeen. Tussentijds was er regelmatig overleg via telefoon en e-mail. Elke vergadering werd geopend met een korte bezinning
Naast de stuurgroep bestaan de volgende MOV subgroepen:

de kledingactiegroep  o.l.v.  van Hans Damen: organiseert 2 x per jaar een grote kledinginzameling i.s.m. met parochies van Honselersdijk, Poeldijk, Monster en Kwintsheul  en  ‘s Gravenzande

de missiewinkelgroep: is elke woensdag en zaterdag in de missiewinkel bezig  met sorteren en  verkoop van 2e hands artikelen waarvan de opbrengst bestemd is voor de missionarissen.

de redactiegroep:Francine Scholtes Brinkman verzorgt  het Westland MOV Nieuwsblad  3x per jaar.  Jeanne Barendse heeft vele jaren het algemeen nieuws verzorgd en heeft  aangegeven hier  in 2014 mee te stoppen. Voorlopig  neemt Francine deze afdeling voor haar rekening. Verder zijn er correspondenten in diverse parochies.

 Parochie: In 2011 gingen de Westlandse parochies samen. Met 11 parochies werd de parochiefederatie SINT FRANCISCUS tussen duin en tuin gevormd.  Vanuit alle parochies zit er een afvaardiging in de Regionale MOV groep en ook Delft en Sion zijn hierin vertegenwoordigd. Gezamenlijk draagt deze groep zorg voor o.a. Adventsactie, Vastenaktie en Vredesweek.

Missionarissen en hun projecten:
Eind  2013 jaar ondersteunde de MOV, via de projectformulieren, financieel de volgende 20 projecten van missionarissen:  pater Gerard Blesgraaf, Broeder Urbanus, de paters Gabriel Hofstede, Wim Warmenhoven, Aad Zwinkels, Hugo van Steekelenburg;  pater Henk Groenewegen en pater Ab van Leeuwen in de Filippijnen;  Jacqueline Kouwenhoven in Malawi; zuster de Koning in Tanzania; zuster Jeannette van Paassen, pater Johan Verbeek, pater Jan van Paassen en pater Nico van Steekelenburg in Indonesië; zuster Raymunda van Velzen in Malawi; broeder Bram Wissenburg in Afrika; Pater Joop Valentin en Wies Dorgé in Ghana.

Tijdens onze projectvergadering van 31 oktober, was Rob van Hoorn met zijn vrouw aanwezig om het een en ander te vertellen over de projecten van Wies Dorgé, waarvoor hij de Stichting Helphelpen”  heeft opgezet. Deze Stichting ondersteunt projecten  als: gezondheidszorg, scholing, waterprojecten en werkgelegenheid. De groep kreeg een duidelijk beeld van de besteding van de gelden.

Nieuw dit jaar: Lianne de Munck van de Sar, werkplek  in Kenia. Zij komt uit Honselersdijk en gaat een aantal keren per jaar naar Kenia waarvoor zij de stichting East African Care heeft opgericht.  Vooral het schoolproject en het geit en koeienproject dragen  er toe bij dat de mensen daadwerkelijk geholpen worden. Besloten is om haar als lekenmissionaris toe te voegen aan de lijst.

Pater van de Zanden: Voor het project van de in 2007 overleden pater van de Zanden  in Brazilië kregen we een laatste aanvraag van de stichting die destijds voor het werk van de pater was opgezet. Men vroeg € 3000,- voor hydrotherapie voor spastische kinderen. Het bedrag is overgemaakt, het bad voor spastische kinderen is gerealiseerd en er komt een uitleg op 16 februari 2014, n.a.v. een laatste bezoek aan Brazilië (Fia en Joke zijn bij deze uitleg aanwezig) De  stichting wordt op deze dag ook opgeheven.

Er is dit  jaar aan projectgeld in totaal € 60.000 overgemaakt.  Tussendoor zijn er ook enkele giften uitgedeeld waarvoor onze hulp werd gevraagd.

Vakantie/jubileum missionarissen.:
In 2013 zijn op vakantie geweest: Jacqueline Kouwenhoven uit Malawi, Pater Verbeek uit Indonesië en Pater Hofstede  uit Brazilië. We hebben contact met hen gehad en ieder kreeg  “koffiegeld”, een extraatje  voor zichzelf tijdens hun vakantie.

In juni vierde pater Cor Lemmers zijn 50 jaar jubileum in Chili. Fia en George bezochten hem een week na zijn feest en hebben genoten van zijn gastvrijheid.

Pater Geert Groenewegen vierde  op 7 juli zijn 50 jaar jubileum in de Adrianusparochie en daar heeft secretaris hem, namens de MOV gefeliciteerd. Pater Wim Warmenhoven heeft ook in Brazilië zijn 50 jaar jubileum gevierd en het leek er even op dat hij dit ook in Nederland zou komen vieren, maar dat is in dit jaar in ieder geval niet gebeurd.

Financiën:
De inkomsten van de MOV bestaan voor een groot deel uit opbrengsten van de missiewinkel en diverse (grote) giften. Verder zijn er inkomsten uit de kledinginzamelingen, speciale acties. Voor meer informatie is er het financieel  jaarverslag van de penningmeester.

Missiewinkel:
Onze mooie verkooplocatie is gevestigd in een hal op de Grote Waard 11 . Ondanks de enorme toename van kringloopwinkels, draait onze winkel nog steeds goed.
Elke zaterdag is de winkel geopend van 09.30 tot 13.00 uur voor de verkoop.
Het winkelteam bestaat in 2013 uit: Dinie Zandvliet, Mien Botman, An en André Wooning, Jan Middendorp, Matthieu Beelen,  Geert van Veen, Hannie Stoorvogel, Jeanne  en Niek Barendse en Clazien Ammerlaan.  Op woensdagmorgen is de winkel open om  spullen in te leveren en om de goederen die zaterdags gebracht worden, in en op te ruimen. Siem van Bergenhenegouwen (klussenteam parochie) verleent regelmatig hand en spandiensten. Ook Riet van Veen, vrouw van Geert valt nu regelmatig in, mede omdat Mien dit jaar veel gezondheidsproblemen heeft. Ook Hans Nieuwenhuizen, een bekend gezicht bij de missiewinkel is elke woensdag en zaterdag aanwezig en verzet veel werk.

In 2014 bestaat de winkel 25 jaar en in 2013 bestond de MOV 45 jaar. Zoveel jaar gezamenlijk in touw voor mensen die het minder hebben, dat mag toch gevierd worden en we hopen  in 2014 een gezamenlijk “uitje” te organiseren.

Contacten:
De MOV had contact met de missionarissen via brieven, e-mails  en het Westlands MOV Nieuwsblad, dat 3x per jaar uitgegeven wordt. De reacties vanuit de missie zijn heel positief. Typewerk en lay-out worden verzorgd door Francine Scholtes. Secretaris verzorgde het MOV- en parochienieuws.
Verder onderhield de MOV (mail)contacten met de parochie o.a.: stuurgroep liturgie, stuurgroep Gemeenschapsopbouw en basisschool het Startblok.
Buiten de parochie werd contact onderhouden met het Bisdom en de organisaties: Vastenaktie, Adventactie, Missio, Memisa, Miva en Solidaridad.
De secretaris is lid van de regionale MOV en bezoekt de 2-maandelijkse vergaderingen.  Vooral Vastenactie, Adventactie en de Vredeswandeling vragen grote inzet, maar deze gezamenlijke aanpak werkt uitstekend!

Public Relations:
Aan de website www.movwestland  wordt nog steeds gewerkt. Joke Wubben en Fia Luiten beheren de site. Marco Bokma werkt aan de de opbouw van een nieuwe site. Dat is allemaal wat moeilijker dan in de eerste instantie bedacht was. We hopen in 2014 de resultaten online te zetten.

In het parochieblad “Over eigen Kerk”  werd regelmatig gepubliceerd over het wel en wee van onze MOV, de missiewinkel, de contacten met de missionarissen en de diverse acties die dit jaar hebben plaatsgevonden.  Via de WOS, de plaatselijke pers en via posters werden de diverse acties aangekondigd. (zie activiteitenlijst)  Ook kan men de MOV informatie verschenen op de website van de federatie. Zoek: eigen parochie en klik dan op gemeenschapsopbouw., daarna klik MOV

Op 15 september ontving secretaris Fia Luiten de parochiepenning voor al het MOV werk.

Activiteiten in 2013

De Vastenaktie, voornamelijk voorbereid en uitgevoerd door de Regionale werkgroep (voor Honselersdijk met afgevaardigde Fia Luiten richtte  zich dit jaar op een project in Honduras, (Midden Amerika) waar  honderdduizenden mensen de armoede en de uitzichtloosheid in hun land achter zich wilden laten door uit te wijken naar de Verenigde Staten, waar ze met hun gezin een beter bestaan op wilden bouwen. Hun “American Dream” eindigde vaak in een nachtmerrie: de reis was levensgevaarlijk, mensen raakten gewond, invalide, of overleefd e de tocht niet. Velen haalden de grens niet en keerde n berooid, terug, overvallen, beroofd, verkracht, bedrogen en bedreigd. Zij die het wel haalden, werden teruggestuurd. De zusters Scalibrinianas  hebben zich over deze migranten ontfermd en boden deze vluchtelingen een nieuw leven. Met alle parochies in het Westland en enkelen uit Delft en Sion heeft men dit project gesteund. De Vastenactie maaltijd was in de KOM-IN en bracht € 336,20 op. Daarnaast waren de collectes in de kerk € 1694,41 en de opbrengst van de spaardoosjes van het Startblok € 865,–

Vredesweek: Dit jaar is er voor de 2e keer een  vredeswandeling  georganiseerd in Wateringen. Er werd gewandeld, gediscussieerd, gezongen en gebeden waarbij Pastor Ronald Dits voorging in het gebed. Aan het einde van de bijeenkomst werden er duiven gelost. Er is veel reclame voor gemaakt via krantenberichten, kerkbladen WOS en scholen. Er waren 40 mensen en de wandeling werd als zeer positief ervaren. Jammer , dat ondanks de vele reclame, er weinig mensen uit andere parochies aanwezig waren.

Adventactie: ook deze is voorbereid en uitgevoerd door de regionale MOV (de themaviering door de plaatselijke liturgiegroepen) richtte zich op een project in Malawi waar de Wateringse Jacqueline Kouwenhoven een prachtig project heeft opgezet  (Eva Demayastichting) Ook nu weer is er veel werk verzet om een prachtige campagne te voeren. Ria Jongerius van de Eva Demaya stichting Nederland heeft hier een grote steen aan bijgedragen. Samen met haar hebben we er voor gezorgd dat het project op de landelijke Adventslijst terecht kwam, waardoor ook parochies buiten het Westland zich konden aansluiten bij dit project. Er was veel materiaal, een fantastische samenwerking met Beate Gloudemans van Adventsactie. Het streefbedrag was € 25000,- voor de bouw van een school en  in januari werd de opbrengst bekend van Westland Delfland: € 22.121,01 Hierbij is nog niet gerekend de bedragen die via bank/giro gestort zijn en het  bedrag dat in de rest van Nederland is opgehaald. Sowieso komt de school er, want het eventueel ontbrekende bedrag  wordt aangevuld door Vastenaktie (Cordaid)
Er werd ook een kerstkaartenactie gehouden. Adventactie heeft voorgedrukte kaarten verspreid, die zijn in de parochies uitgedeeld. Fia heeft het Startblok gevraagd om zelf een mooie kaart te maken voor de kinderen in Kasongwe, die nooit post krijgen. Dit voorbeeld is in diverse parochies gevolgd. Ria Jongerius is onverwacht in januari 2014 naar Malawi geweest en heeft deze kerstkaarten meegenomen en samen met Jacqueline uitgedeeld. Dit werd enorm op prijs gesteld.
Ook dit jaar zijn er weer Adventkaarsen verkocht. Secretaris Fia Luiten heeft dit verzorgd. De meeropbrengst € 32,– is naar Solidaridad gestort.

Kledingacties zijn gehouden  op 6 april en 5 oktober . Totale kledingopbrengst van  de 5 gezamenlijke parochies was 22.280 kg. Mede door het feit dat de mensen de kleding het hele jaar door in de missiewinkel kunnen brengen, waarna het opgeslagen wordt bij Frans Vijverberg, konden we veel kilo’s omruilen voor geld voor onze missionarissen. De prijs bedroeg € 0,40 per kilo
Lezingen: Op 17 oktober heeft secretaris, bij het Katholiek Vrouwengilde in De Lier de PowerPoint presentatie over het bezoek aan het revalidatiecentrum Harapan Jaya  in Sumatra laten zien.  Op 20 november in ’s Gravenzande de presentatie over het leprakamp in Tanzania. Twee keer een volle zaal met een zeer geïnteresseerd publiek.
Kerstmarkt: Op zondag 8 december werd de  Kerstmarkt gehouden in de KOM-IN. An Wooning heeft al vele jaren de regie over deze markt en mede door een groot aantal vrijwilligers is het weer een groot succes geworden.
De opbrengst was € 2860,00
Het project voor deze markt was dit keer voor de Stichting Yamaru Nederland, opgezet door pater Theo Blokland voor zijn medebroeder Han de Wit in Sulawesi. Deze Han heeft een opvangtehuis voor 22 meervoudig gehandicapte kinderen. Pater Theo heeft tijdens een MOV vergadering het een en ander verteld over dit project en het verlangen om een tweede huis te openen voor oudere gehandicapten.
Secretaris heeft dit project bezocht tijdens haar bezoek aan pater van Paassen in 2012 en was zeer onder de indruk van dit werk.
Tijdens de kerstmarkt was de zus van broeder Han aanwezig evenals broeder Theo Blokland.

 • Plannen 2014:
  Zoals eerder vermeld: in 2013 bestond de MOV 45 jaar en in 2014 de winkel 25 jaar. Hoog tijd om met alle vrijwilligers hier aandacht aan te besteden.
 • Op 9 maart viert bisschop Hugo van Steekelenburg zijn 50 jaar priesterjubileum in Kwintsheul en we zullen zeker de viering en de eventuele receptie bij te wonen.
 • De afgelopen jaren is gebleken dat de contacten met de missionarissen, de (soms extra) acties voor hen, het winkelwerk en de kledinginzamelingen, het meest voldoening geven en daar zal dan ook de nadruk op blijven liggen.
 • Er zal aandacht zijn voor de missionarissen die dit jaar ook op vakantie komen. Voor zover bekend zijn dat: Pater Gerard Blesgraaf, Pater Henk Groenewegen, zuster Anna Brigitta d e Koning,  Louisa Dorgé en, Pater Warmenhoven (onder voorbehoud) die zijn 50 jaar jubileum in Nederland hoopt te vieren en broeder Bram Wissenburg.
 • I.s.w. met de regionale MOV gaan we weer een keer aan de slag voor Vastenaktie. Deze keer volgen we de landelijke Aktie voor Sierra Leone. De vastenmaaltijd is op vrijdag 28 maart. Secretaris benadert ook nu weer het Startblok voor deelname aan de Vastenaktie
 • In 2014 zullen we echter ook aandacht blijven schenken aan een stuk bewustwording en daarvoor  Vastenaktie, Adventsactie, Missio en Vredesweek blijven steunen. Zoals het er nu uit ziet zullen we tijdens de Advent actie voeren voor de bouw van een school voor Pater Gerard Blesgraaf in Benin.
 • Ook nu weer 2x kledingactie: op 12 april en 11 oktober
 • Binnen de groep zal extra aandacht worden gevraagd voor de deurcollectes die in de parochie gehouden worden. Bedoeling is dat er dan collectanten vis de MOV aanwezig zijn. Dit betreft de Vastenaktie:5 maart t/m 20 april; Week voor Nederlandse missionarissen op 7 en 8 juni; Miva 23-24 augustus; Missiezondag 18 en 19 oktober; Adventactie 30 november t/m 26 december.-22 december

Honselersdijk, februari 2014.

Fia Luiten

Hieronder kunt u de voorgaande Jaar verslagen van MOV Westland downloaden in PDF formaat. U heeft hiervoor Adobe Reader nodig welke veelal op uw computer aanwezig is en anders kunt u deze gratis kunt downloaden bij Adobe.

MOV Jaarverslag 2012