Geschiedenis

Voordat er een missiewinkel was…….
werd er met een bakfiets door het dorp gereden om spullen op te halen die dan in het oude scouting hut verkocht werden. De heer Cor van de Zijde is hier ooit mee begonnen en vanuit dat initiatief is de missiewinkel ontstaan.

Locatie Missie WinkelIM000962.JPG
Vele jaren was de winkel gevestigd aan het Poeldijkse Pad 2, maar een projectontwikkelaar had daar bouwplannen en per 1 juni 2008 heeft de MOV deze nostalgische plek moeten verlaten. Na een tijdelijk onderkomen bij Jos Scheffers aan de Plaats, kwam er een prachtige grote hal vrij die in overleg met eigenaar de heer Wim de Voeght gehuurd kon worden.
Plaats
Sinds april 2009 is de winkel gevestigd op Grote Waard 11 in Honselersdijk. Na een feestelijke opening is de winkelgroep enthousiast begonnen in deze mooie ruimte.

HET ONTSvoordeur missiewinkelTAAN VAN DE MOV, VOORHEEN MISSIECENTRUM

1968-1988 In oktober 1968, tijdens een parochieavond, waar familieleden van missionarissen waren uitgenodigd, werd de Werkgroep Missie en Ontwikkeling opgericht onder de naam Missiecentrum.
Als we namen uit die tijd gaan noemen, zullen we er zeker een aantal vergeten, maar het eerste Missiebestuur bestond uit Mevr. Nel Janssen, Mevr. Cock Wubben en de heer Nol de Groot. Dit bestuur had zich tot taak gesteld om zoveel mogelijk aspecten van het missieprobleem vorm te geven. Men dacht aan een financiële commissie, een publiciteitsgroep, maar allereerst werd er een “schrijfgroep” geformeerd om het contact met de geestelijken in de missie te onderhouden. Ook Wil en Rien van Rijn hebben menig uurtje besteed aan het missiewerk.
In het archief van de parochie O.L.V. van Goeden raad zal ongetwijfeld meer materiaal te vinden zijn alsmede namen van medewerkers uit de tijd van voor 1990.

NIEUWSBLAD
Door de opheffing van het Katholiek Thuisfront werd er ook gestopt met de verzorging van het nieuwsblad voor “onze jongens”. Nol de Groot vond dit jammer en besloot dat dit nieuws best naar de Honselersdijkse missionarissen gestuurd kon worden. En dit gebeurde, tot vreugde van de missionarissen. Het “Honsels Nieuwsblad” (later Westlands MOV Nieuwsblad) bleef bestaan.
Maar…ook in de missielanden deed de computer ook zijn intrede en sinds 2017 wordt er geen nieuwsblad meer verstuurd, maar gaan er e-mails over en weer. Daarnaast hebben we aan de missionarissen gevraagd om deze website regelmatig te bezoeken voor de laatste nieuwtjes uit het Westland.

DOELGROEP
In 1968 waren er 17 Honselersdijkse missionarissen, maar dat aantal liep terug. In 1988 waren er nog maar 5 in de missie werkzaam. In een later stadium zocht de MOV contact met alle Westlandse missionarissen en dit resulteerde op een gegeven moment tot een aantal van 32 missionarissen. In 2011 waren er nog 24 missionarissen die nog in de missiegebieden werkten of, vanuit Nederland binding houden met projecten uit hun werkzame periode. Onder hen zijn ook enkele lekenmissionarissen.
Sinds 2018 zijn er nog 9  missionarissen in de missie die door MOV Honselersdijk financieel worden ondersteund. Daarnaast zijn er ook nog 5 projecten van missionarissen die inmiddels hun missiepost hebben overgedragen aan hun opvolgers ter plaatse. Deze projecten worden ook nog ondersteund. In september 2018 kwam pater Johan Verbeek (Indonesië) ook voorgoed terug naar zijn klooster in Haastrecht.

AKTIES
Regelmatig werden er akties georganiseerd om geld in te zamelen voor diverse projecten in de derde wereld:
Kinderen liepen tijdens de vakanties te slepen met zakken vol kleding. Gemiddeld werd er in de periode 1968-1988 wel 5000 kilo per jaar ingezameld. Daarnaast was er de rommelmarkt. Eerst om de 5 jaar, maar dit werd al gauw een jaarlijks terugkerende activiteit.

missieclubMet een bakfiets werden toen de spullen opgehaald en diverse locaties zijn gebruikt om de stroom van kopers voor het goede doel op te vangen: de blokhut van de scouting, het pand van de textielwinkel Irene aan de Dijkstraat, later het garagepand van Kranenburg bij de Valbrug en nog later de missiewinkel (eerst)op de hoek van de Endeldijk/Poeldijkse Pad en sinds 2009 aan de Grote Waard 11

Met de opbrengst van de verkoop van tweedehands spullen, konden veel doelen worden gesteund, waaronder:
Ø Hulp aan een student in Tanzania via zuster Wilhelmien van Schie
Ø Ondersteuning aan een sociaal werker in Ghana via pater Henk Janssen
Ø Bijdrage aan een seminarie in Jakarta waar pater George Kester werkzaam was

Indien mogelijk werd binding met de projecten in stand gehouden, ook na vertrek van de missionaris. Dat het nodig was om open te staan voor de problemen van onderontwikkeling en armoede was wel duidelijk. De kloof tussen arme en rijke mensen werd immers steeds groter.
In die periode schreef zuster van Schie: “in geen 30 jaar is Tanzania zo arm geweest als nu”. En in diezelfde periode konden wij in het Westland zeggen: “het is in geen 30 jaar in het Westland zo goed geweest als nu!” Reden om door te gaan.

MEDEWERKERS MOV
Winkelgroep: In de loop er jaren zijn er heel wat dienstbare mensen werkzaam voor de missie.
Bekend is dat vanaf juni 1989 Dinie Zandvliet de missiewinkel beheerde en in 1989 kwamen Marian en Matthieu Beelen haar helpen.
Helaas is Marian in 2010 overleden.

Anderen die in de winkel kwamen assisteren waren: in1990: An Wooning en Mien Botman . in1999: André Wooning.personeel-missiewinkel-14-1
In 2003 kwam Gerard van Schie het team versterken, iets wat hij incidenteel al eerder had gedaan. In 2010 heeft hij zijn functie helaas neer moeten leggen.
In 2003 kwam Hannie Stoorvogel erbij en in 2008 Clazien Ammerlaan, Jeanne Barendse en Geert van Veen. Begin 2009  volgde Nic Barendse, de man van Jeanne. In 2013 Riet, de vrouw van Geert van Veen en in 2014 is ook officieel Hans Nieuwenhuizen als vaste medewerker verwelkomd. Hans was al vele jaren werkzaam en heel dienstbaar. Grote schrik toen hij plotseling overleed in december 2014.
Sinds 2017 is Liesbeth de Groot actief  en sinds 2018 zijn  Helmuth de Bakker en Connie van der Knaap  ook zeer enthousiaste medewerkers. Connie Post is invalkracht waar altijd een beroep op gedaan kan worden (zij is ook steun en toeverlaat tijdens de kerstmarkt)
Daarnaast hebben we een echtpaar uit Den Haag  Linda en Gerard van Doorn.
verdere info over de vrijwilligers, kijk bij : VRIJWILLIGERS.

In de Stuurgroep  (opgezet in1982)zaten destijds Frans van der Knaap, Ank Zwinkels e.a.
Sinds 1991 werd Fia Luiten secretaris en P.R medewerkster,  Cees van der Lans voorzitter (overleden in 2003) Jan Middendorp kwam in de stuurgroep in 1994 en werd kort daarna ook medewerker in de winkel. Joke Wubben kwam de stuurgroep versterken en is al vele jaren een fantastische penningmeester. Frans Vijverberg volgde in 1999 en bleef in de stuurgroep tot 2009 . Daarna stopte hij met het bijwonen van de vergaderingen, maar bleef zeer actief in de kledingacties. In zijn bedrijfsruimte wordt het hele jaar de kleding opgeslagen. Als afgevaardigden van de winkelgroep wonen diverse winkelmedewerkers de vergaderingen van de stuurgroep bij.

De kledingactiegroep heeft inmiddels ook een lange geschiedenis. Door Frans v.d. Knaap, Siem van Bergen Henegouwen en sinds 2007 Hans Damen wordt 2 x per jaar een grote kledinginzameling gehouden i.s.m. de parochies van Poeldijk, Kwintsheul , Monster , s’Gravenzande en Hoek van Holland. Ook Hans wordt door een groot aantal vrijwilligers bijgestaan om elke actie weer te doen slagen.

De redaktiegroep: Vanaf 1999 heeft Francine Scholtes de hoofdredactie. Voor die tijd hebben Nelly van de Knaap en Ans Hendriks lange tijd ervoor gezorgd dat de missionarissen een aantal keren per jaar het Westlands Nieuwsblad toegestuurd kregen. Vanaf september 2017 wordt het boekje online toegestuurd. In 2018 is gestopt met het Nieuwsblad. Alle missionarissen maken gebruik van computer en internet.

HONSELERSDIJKSE MISSIONARISSEN UIT DIE EERSTE PERIODE

Zuster Lucia Barendse o.f. Geboren 25-05-1918 Intrede klooster: 10-10-1937 Aankomst in Suriname: 26-09-1946
Na de kweekschool volgde zij een aanvullende cursus voor dovenonderwijs en haar opdracht was om een school op te zetten voor dove kinderen in Suriname. Dit heeft ze gedaan en ze wist veel leerlingen te motiveren. Zij was 29 jaar werkzaam in Suriname. Haar gouden professie feest vierde zij op 10 oktober 1987 en sinds die tijd vertoeft zij in het klooster in Oudenbosch Op 10 mei 2010 is zij in Oudenbosch overleden, waarna zij op 14 mei is begraven op het kloosterkerkhof.

Pater Vitalis Barendse sscc. Geboren 23-05-1917 Intrede klooster: 24-09-1938 Standplaats Brazilië. Overleden op 14-06-1985
Na de lagere school volgde zijn studie op het klein seminarie in St. Oedenrode en tijdens het noviciaat verbleef hij in Bavel. Na zijn priesterwijding op 27 juli 1943 kreeg hij een benoeming voor Brazilië, maar door oorlogsomstandigheden vertrok hij pas in 1946. Hij begon in Sao Paulo, later naar Calvacante en in 1958 stichtte hij in Goiania een nieuwe parochie waar hij op krachtige en onvermoeibare wijze veel werk heeft verzet. In 1979 kwam hij ziek terug naar Nederland en ging daarna nog één keer terug om afscheid te nemen, waarna hij tot aan zijn dood verzorgd werd in Nuland.

Pater Vincent van de Berg sscc Geboren 19-09-1909 Intrede klooster: 24-03-1931
Standplaats: Indonesië en Hawaï. Overleden op 20-10-1985 te Rosmalen
Na zijn priesterwijding in juli 1936 was hij eerst 8 jaar verbonden aan de opleiding in het kleinseminarie in St. Oedenrode. Hierna nog 4 jaar kapelaan in Nederland, daarna legeraalmoezenier in Indonesië. Vervolgens 10 jaar Majooraalmoezenier van de luchtstrijdkrachten, en daarna was hij 14 jaar werkzaam als pastoor in verschillende parochies in Hawaï. Na zijn definitieve terugkeer was hij nog 2 jaar bejaardenpastoor in Poeldijk. Hij verbleef daarna bij familie in het Westland tot hij een ongeneeslijke ziekte hem in september 1985 naar Nuland voerde.

Pater Ben de Brabander svd Geboren 17-10 1916 Intrede klooster 1930 Standplaats Flores in Indonesië. Overleden 31-03-1969
Na zijn priesterwijding op 16 augustus 1942 werd hij, na een korte missiecursus, benoemd als onderprefekt van de studenten in Brabant. Na de oorlog vertrok hij in 1947 naar Flores. Hij werd districtsoverste, daarna rector en in die periode heeft hij op het gebied van onderwijs veel tot stand gebracht. In 1968 werd hij ziek en kwam hij naar Nederland waar hij op 2 april 1969 werd begraven op het kerkhof van het Missiehuis te Teteringen.

Zuster Cécile van der Helm scj. Geboren 09-02-1905 Intrede klooster 07-02-1924 Standplaats Finland. Overleden 16-04-1997
Op 25 jarige leeftijd vertrok zij naar Helsinki waar zij de taak kreeg om in een internaat voor arme kinderen te zorgen en te naaien. Na de oorlogsperiode, die ze in Nederland doorbracht, zorgde ze voor studenten en vanaf 1949 tot 1977 voor twee bisschoppen. Om gezondheidsredenen kwam ze weer naar Nederland.

Pater Salesius Heskes ofm Geboren 26-10 1918 Intrede klooster 07-08-1938 Naar Brazilië op 15-06-1946 Overleden in 1995
De eerste 10 jaar was hij leraar op internaten in Minas Gerais en Bahia. Later werd met zijn hulp een kweekschool en een naaischool opgezet, was hij directeur van Johannes de 23e gymnasium en vanaf 1974 pastoor in Taioberas. Op 7 september 1988 vierde hij zijn gouden kloosterjubileum. Na zijn volgende bezoek aan Nederland keerde hij ziek terug naar Brazilië en is in Taioberas gestorven en begraven op 06-11-1995.

Pater Jan Jansen o.p Geboren 08-01-1916 Intrede klooster september 1939 Naar Zuid-Afrika op 02-02-1949
Na zijn opleiding aan het Dominicuscollege in Neerbosch werd hij op 28 juli 1946 priester gewijd. In maart 1949 kwam hij in Kroonstad waar hij een boerderij moest opzetten, een missiestatie ontwikkelen en les geven aan jongens met een roeping. Door de apartheidstheorie werd de onderwijssubsidie ingetrokken en moest hij op eigen kracht verder. Veel armoede, verdriet en frustratie. Maar feest toen de eerste 4 diakens in 1974 gewijd werden. Pater Jansen is inmiddels overleden.

Pater Henk Jansen svd Geboren 05-08-1912 Intrede klooster september 1941 Standplaats Ghana Overleden 23-09-1986
Een echte bouwpastoor. Hij bouwde kerken, scholen, pastorieën, waterputten, kapellen en een klooster. Stelde een gezangenboek samen en werkte veelvuldig in de krottenwijken van Tema en Nima. In 1979 kwam hij naar Nederland.

Pater George Kester sj Geboren 16-09-1914 Intrede klooster 07-09-1932 Standplaats Indonesië Overleden op 30-08-1982 en begraven in Jakarta
Hij kwam in 1933 al in Java aan en werd op 6 januari 1945 in Sydney priester gewijd. Hij was een groot leider en dat uitte zich in zijn werk: als secretaris, missieoverste, vice provinciaal van de Jezuïeten, visitator in India en Japan, rector, econoom etc. Ondanks zijn zwakke gezondheid wilde hij in Indonesië blijven en zich daar nuttig maken.

Marianne Kester heeft als lekenmissionaris van 1974-1977 zich in dienst gesteld van de Missionarissen van Mill-Hill in Noord Borneo. Daar trainde zij voornamelijk jongeren. Daarnaast werkte zij aan het opzetten van projecten en deed daarvoor ook de aanvragen om financiële hulp. Na haar terugkeer in Nederland bleef zij zich inzetten voor de missie. Marianne is in 2005 overleden.

Pater George Kester sscc Geboren 07-08-1907 Intrede klooster 1935 Standplaats de Cookeilanden. Overleden
Hij wilde graag varen, maar hij moest zijn vader helpen in de tuin. De omkeer kwam toen hij, als trouwe kerkganger, kennis maakte met teksten van Mgr. Kepler en op 22 jarige leeftijd begon hij met de priesteropleiding. Na zijn wijding volgden 40 jaar Cook-eilanden waar hij vooral dienstbaar was en alles in het werk stelde om het katholieke geloof gestalte te geven.

Zuster Coronilla Noordermeer sspp Geboren 29-01-1927 Standplaats Papoea Nieuw Guinee Overleden in Uden, maart 2002
Na aankomst in Papoea Nieuw Guinea kreeg Coronilla de leiding over het washuis. Later, in 1965, leidinggevende in keuken en huis met daarnaast naailessen aan de meisjes in Bogia. Ze werkte in een hostiebakkerij, een melaatsenkolonie en in Goroka gaf ze les op de naaimachine.Later kreeg ze de zorg voor de oudere zusters, maar ook het werk in de keuken had haar aandacht. Na een heupoperatie bleef ze in Uden waar ze de telefoon bediende.

Pater Theo van Rijn osc Geboren 17-07-1942 Intrede 1962 Standplaats Indonesië.
Hij wilde naar Brazilië, maar het lot bracht hem in Indonesië waar hij begon met fraters te begeleiden en in 1984 het werken in de pastorale zorg. Zijn ideaal was en is: mensen enthousiast maken en begeleiden naar een kerk, die leeft van het evangelie. Zijn motto: het is jullie kerk! Op 2 augustus 1998 vierde hij zijn 25 jaar priesterfeest, samen met zijn jubilerende broer Nico (40 jaar) De chaos in Ambon, de vete tussen de godsdiensten gingen hem aan het hart.
Uiteindelijk keerde hij in 2002 terug naar Nederland en werd pastoor in ’s Gravenzande Hij overleed na een slopende ziekte op 27 maart 2010. Zijn urn is bijgezet op het parochiegraf in Poeldijk

Zuster Wilhelmien van Schie, Witte Zusters Geboren 2 april 1918, intrede 1938. Standplaats Tanzania
Op 28 september 2012 is zij, voorzien van het sacrament van de zieken, overleden in het Woonzorgcentrum Molenweide in Boxtel. Geboren op 4 februari 1918 in Honselersdijk. In 1951 vertrok zij naar Tanzania, waar zij 32 jaar heeft gewerkt. Haar speciale aandacht ging naar de Afrikaanse vrouw. Zij was erg geliefd en vol aandacht voor haar medemens.
In 1994 kwam zij voorgoed naar Nederland. Zuster Anna Brigitta de Koning heeft haar werk voortgezet.
Op woensdag 3 oktober is zuster Wilhelmina begraven in Boxtel op begraafplaats Munsel. Leden van de MOV waren bij haar mooie uitvaart aanwezig.

Zuster Aldegunde van de Voort sssp Geboren 16 februari 1908, Standplaats Timor. Overleden 16-02-1988 in Baexem (L)
Zij begon op in 1937 op Flores haar loopbaan als onderwijzeres. Na een verblijf in het Jappenkamp werd ze overgeplaatst naar Timor waar zij ook vele jaren overste is geweest. In 1981 kwam ze terug naar Nederland.

In de periode 1971-1977 verbleef Bep Barendse als lekenmissionaris in Ghana. In het ziekenhuis van Kpandu heeft zij haar kennis in praktijk gebracht en veel Ghanese verpleegsters opgeleid.
Na haar terugkeer bleef zij contacten met Ghana onderhouden en steunde zij het werk van o.a. Wies Dorge. In september 2010 is zij overleden. Wies stopte met haar werk in 2017 en  zij kwam terug naar Nederland. Haar werk wordt voortgezet door Aloys Janssen.

Uit de familiebrief :
Op 14 januari 2012 is, ter herinnering aan Bep, in Likpe Bals te Ghana een school geopend : The Elisabeth Memorial School .Het bijzondere van deze school is dat de overheid besloot om de hele school met 6 lokalen te financieren, toen men hoorde dat Bep geld beschikbaar had gesteld voor een ICT-centrum voor de hele regio : The Elisabeth Memorial Computer Training Centre( EMCTC).

De opening van de school werd een groot feest. Heel veel toespraken, afgewisseld met gezang en dans van verschillende koren.
Familie van Bep was aanwezig en schonk 14 computers als extra cadeau. Alle scholen uit de omgeving kunnen daar nu computerles krijgen.De parochie heeft het plan opgevat om een klein deel van het centrum af te zonderen voor een internetcafé.
Een mooi en toekomstgericht project !
De Elisabethschool is terecht een eerbetoon aan de Honselerdijkse Bep.

Het werk van Wies Dorgé in Ghana wordt ook financieel gesteund door de MOV-Honselersdijk. In 2018 kwam Wies voorgoed naar Nederland, maar haar werk wordt voortgezet door Aloys Janssen, die 8 maanden per jaar in Ghana verblijft. Wies en Aloys hebben regelmatig contact met secretaris.